Organizer


Shuo Li (slishuo@gmail.com), Western University, ON, Canada

Liansheng Wang (lswang@xmu.edu.cn), Xiamen University, China


For any questions about the challenge, feel free to contact.